Všeobecné podmienky používania Mamee

 

Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania portálu www.mamee.sk a aplikácie Mamee, ktoré obsahujú informácie o právach a povinnostiach, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.mamee.sk a aplikácie Mamee sú účinné od …........

Úvodné ustanovenia:
 Vitajte na portáli www.mamee.sk – internetovom portáli a mobilnej aplikácii plnej informácií a funkcií, ktoré môžu pomôcť tehotným mamičkám a rodičom pri starostlivosti o ich deti.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sa týkajú používania portálu www.mamee.sk a jeho častí, vrátane mobilnej aplikácie (ďalej len „Portál“) jednotlivými užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Nemesis group, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, , IČO: 52 568 49, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “Mamee”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Nemesis group s.r.o.

Definície pojmov
 Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:
„Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.
„Podmienky ochrany súkromia“ sú podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Ich úplné znenie môžete nájsť 
tu

 „Podmienky používania súborov cookies“ sú podmienky upravujúce používanie súborov cookies na portáli. Ich úplné znenie môžete nájsť tu 

 „Predmet duševného vlastníctva“ je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (commonlaw) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s autorskými právami a právami súvisiacimi s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, "morálne" práva (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov), "droitsd'auteur" a iné podobné práva.
„Užívateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania, zaznamenávania informácií a využívania všetkých dostupných funkcií.
“Užívateľský profil” je Váš profil vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie Užívateľského profilu. Vami vytvorený Užívateľský profil bude neverejný.   Niektoré funkcionality Portálu pre Vás budú dostupné iba po jeho vytvorení.
“Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
“Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
“Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania
 Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.
 K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského profilu alebo pri používaní jednotlivých funkcií Portálu, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.
 

V prípade, ak portál používate a/alebo Vás vyzveme k schváleniu Všeobecných podmienok používania osobitným odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania, vyhlasujete, že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s nami uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s nami platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

Pre používanie Portálu musíte byť plnoletí a musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu,    žiadame Vás, aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nie ste oprávnený Portál používať a žiadame Vás, aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Používanie Portálu
 Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u nás alebo ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 • nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach a pod.), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných e-mailových správ;
 • nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fakenews, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloudcomputing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

 • zhromažďovať, spracúvať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim našej spoločnosti  alebo iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál používať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 • pridávať na Portál nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom našej spoločnosti alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Takéto pridávanie odkazov ale môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť.

Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače a naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami na Portál nahratý obsah.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Uskutočňovanie prieskumov
 Portál Vám môže umožniť účasť na výskumoch organizovaných vedeckými inštitúciami, s ktorými Mamee spolupracuje alebo bude v budúcnosti spolupracovať. Ak sa rozhodnete takéhoto výskumu zúčastniť, napríklad vyplnením ankety alebo dotazníka, budú Vami vyplnené údaje bezodkladne postúpené inštitúcii, ktorá tento výskum vykonáva. Mamee je na účely takéhoto výskumu sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov.

Ponuky tretích strán
 Portál Vám môže umožniť prejaviť záujem o ponuku služieb tretích strán, ktorých ponuky sa rozhodneme zverejniť na Portáli kedykoľvek v budúcnosti.
 V prípade, že z obsahu ponuky nevyplýva inak, tak nie sme zodpovední za plnenie záväzkov tretích strán z týchto ponúk a nie sme ani sprostredkovateľom zmluvného vzťahu medzi Vami a treťou stranou.

Podmienky vytvorenia Užívateľského profilu
 Portál a jeho funkcia sa Vám sprístupní až po vytvorení Užívateľského profilu. Vytvorením Užívateľského profilu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský profil, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému profilu.

Vytvorením Užívateľského profilu súhlasíte a zodpovedáte:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;
 • za to, že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • za to, že vykonáte všetky primerané opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského profilu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského profilu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie z Vašej strany.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského profilu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského profilu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) našu spoločnosť, jej zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský profil zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému profilu, súborom a inému obsahu profilu. Pri zablokovaní alebo zrušení profilu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského profilu, a rovnako nie sme po zrušení profilu povinní sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj profilu zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na podpora@mamee.sk.[Eva Klohn1] 

Zverejnenie Užívateľského profilu
 Vami vytvorený Užívateľský profil je neverejný. To znamená, že po jeho vytvorení budú údaje a obsah uložený na Portáli prostredníctvom Vášho Užívateľského profilu viditeľný iba pre Vás a v niektorých prípadoch aj nás, ako správcov Portálu.

 

Práva k Portálu a obsahu
 Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť Nemesis group s.r.o.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu  podpora@mamee.sk

Agregovaný obsah
 Ustanovenia časti Všeobecných podmienok používania s názvom „Práva k Portálu a obsahu“  sa nevzťahujú na obsah (predovšetkým články, blogy a publikácie), ktoré sú na Portáli agregované z iných zdrojov, a po otvorení ktorých budete presmerovaný alebo odkázaný na internetovú stránku autora, resp. zdroja daného obsahu.

Za obsah takto agregovaných článkov, ich pravdivosť, aktuálnosť a správnosť v žiadnom prípade nezodpovedáme.

Pokiaľ ste zistili, že akýmkoľvek agregovaním obsahu na Portáli boli porušené Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu na e-mailovú adresu podpora@mamee.sk.

Licenčné práva k obsahu nahranom na Portál Užívateľom
 Odsúhlasením týchto Podmienok používania portálu a pridaním akéhokoľvek obsahu na Portál nám udeľujete nasledujúcu licenciu na akékoľvek Predmety duševného vlastníctva, ktoré nahráte alebo uložíte na Portál.

Spôsob použitia: Licenciu nadobúdame na všetky spôsoby použitia Predmetu duševného vlastníctva v súlade s § 19 Autorského zákona, ako aj na akýkoľvek iný spôsob použitia, ktorý je v čase odsúhlasenia Všeobecných podmienok používania na portáli známy. Sme oprávnení na základe licencie ľubovoľne, podľa vlastného uváženia, Predmet duševného vlastníctva: (i) pozmeňovať, (ii) upravovať, (iii) meniť, (iv) tvorivo spracovať, (v) adaptovať, (vi) prekladať, (vii) vytvárať odvodené diela z Predmetu duševného vlastníctva, (ix) zaraďovať Predmet duševného vlastníctva do súborných diel, (x) spájať Predmet duševného vlastníctva s inými dielami, (xi) vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva, (xii) verejne rozširovať originál Predmetu duševného vlastníctva alebo ich rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, (xiii) verejne prezentovať Predmet duševného vlastníctva. Na základe tejto licencie sme oprávnení vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva: (i) na akomkoľvek nosiči dát a (ii) akýmkoľvek technologickým spôsobom vyhotovenia rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva. Naše oprávnenie používať Predmet duševného vlastníctva (obsah Licencie) je potrebné vykladať čo najširšie.

Rozsah Licencie: Licenciu nadobúdame v neobmedzenom rozsahu a sme oprávnení využívať ju bez akýchkoľvek územných, časových alebo vecných obmedzení.

Trvanie Licencie: Držiteľom licencie sa stávame na čas trvania majetkových práv k Predmetu duševného vlastníctva (§ 32 Autorského Zákona).

Odmena za udelenie Licencie: Licenciu nadobúdame bezodplatne.
Výhradnosť Licencie: Ako Užívateľ nám udeľujete nevýhradnú a úplnú licenciu.
Prechod a zánik Licencie: Ako Užívateľ súhlasíte, že všetky práva a povinnosti z licencie prechádzajú na Vašich a našich právnych nástupcov.
Nakladanie s Licenciu: Súhlasíte, aby sme kedykoľvek udelili tretej osobe (tretím osobám) súhlas na použitie Predmetu duševného vlastníctva – sublicenciu. Spolu s udelením sublicencie sme oprávnení udeliť jej nadobúdateľovi súhlas s tým, aby tento nadobúdateľ sám udeľoval ďalšie sub-sublicencie tretím osobám. Výslovne súhlasíte s takýmto reťazením sublicencií, a to neobmedzene. Tiež nám ďalej udeľujete súhlas, aby sme kedykoľvek postúpili licenciu alebo jej časť tretej osobe.

Ochrana osobnosti
 Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a nahraním akéhokoľvek obsahu (písomnosť, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy) týkajúceho sa Vás alebo akejkoľvek fyzickej osoby, prípadne nahratím obsahu týkajúceho sa prejavov osobnej povahy Vás alebo akejkoľvek fyzickej osoby, do Portálu nám:

 • Udeľujete súhlas (privolenie) s použitím takéhoto obsahu v rozsahu v akom ste nám udelili licenciu k takémuto obsahu;
 • Vyhlasujete, že ste oprávnení za fyzické osoby, ktorých sa nahraný obsah týka udeliť nám súhlas na použitie obsahu v rozsahu v akom ste nám udelili licenciu k takémuto obsahu.

Súhlas s použitím obsahu podľa tejto časti Všeobecných podmienok používania je privolením na použitie prejavov osobnej povahy podľa ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje maloletých a ochrana ich osobnostných práv
 Pokiaľ do Portálu nahráte akékoľvek osobné údaje maloletých detí, vyhlasujete nám, že ste tak oprávnený urobiť ako ich zákonný zástupca alebo máte na takéto konanie súhlas zákonného zástupcu detí. Upozorňujeme, že sme kedykoľvek oprávnení vyžiadať si od Vás preukázanie tejto skutočnosti a v prípade, že túto skutočnosť nepreukážete bude Vami pridaný obsah zmazaný a Vaše užívanie Portálu ukončené.

Viac o ochrane súkromia maloletých sa dozviete v našich Podmienkach ochrany súkromia.

Modifikácia Portálu
 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
 V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti Nemesis group, s. r. o.

Zodpovednosť
 Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.
 Neposky
 Obchodné meno: Nemesis group s.r.o.

Sídlo: Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

IČO: 52 568 491jeme žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;
 • Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytujeme záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

Za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania zodpovedáme len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia
 Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky profilu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky profilu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.
 V prípade akých
koľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese podpora@mamee.sk

Obchodné meno:          Nemesis group s.r.o.

Sídlo:                           Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

IČO:                             52 568 491

DIČ:                             2121230166

IBAN:                           SK39 1100 0000 0029 4507 4905

Email:                          podpora@mamee.com

Web:                            www.mamee.sk

Instagram:                    @mameesk 

 


Odoberajte náš newsletter a dozviete sa o spustení aplikácie prví.