Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 01.08.2021

Prečítajte si prosím pozorne podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“).

Úvodné ustanovenia:
Vitajte na portáli www.mamee.sk – internetovom portáli a mobilnej aplikácii plnej informácií a funkcií, ktoré môžu pomôcť tehotným mamičkám a rodičom pri starostlivosti o ich deti.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Nemesis group, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, , IČO: 52 568 49, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “Mamee”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Nemesis group s.r.o. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese podpora@mamee.sk


Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame a uchovávame Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach.

Pre účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Mamee“ je internetový portál a mobilná aplikácia pre mamičky a tehotné ženy, ktorých prevádzkovateľom je Nemesis group, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 568 491. Pre účely týchto podmienok súkromia sa Mamee rozumie aj internetový portál www.mamee.sk a/alebo mobilná aplikácia Mamee, prípadne aj prevádzkovateľ týchto platforiem Nemesis group, s. r. o.
„Osobné údaje“ sú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
„Prevádzkovateľ“ je konkrétna osoba, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a spracúva Osobné údaje vo vlastnom mene. V súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia je prevádzkovateľom Nemesis group, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 568 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike.
„Pseudonymizované údaje“ sú informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.
„Sprostredkovateľ“ je iná osoba ako Prevádzkovateľ, ktorá v mene Prevádzkovateľa a v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
„Portál“ sú webové stránky a ich časti nachádzajúce sa na doméne www.mamee.sk a mobilná aplikácia Mamee, ktorých prevádzkovateľom je Nemesis group, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 568 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. 
„Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú výslovne definované v týchto podmienkach majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných podmienkach používania.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre Portál
V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako spracúvame Vaše Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri používaní Portálu, bez ohľadu na to, či Portál používate ako Užívateľ alebo v inom postavení.

Aké Osobné údaje získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 • vyplníte Vaše Osobné údaje do registračného formulára pre registráciu Užívateľského profilu a tieto údaje odošlete;
 • vyplníte Vaše Osobné údaje pri používaní Portálu,vo Vašom Užívateľskom profile alebo pri zmene Vašich údajov v nastaveniach Užívateľského profilu;
 • s nami uzatvoríte osobitnú zmluvu;
 • sa rozhodnete vyplniť na niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) od nás alebo našich obchodných partnerov;
 • sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní zvážiť do akej miery Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť napr. možné dokončiť registráciu Vášho Užívateľského profilu, resp. uzavrieť zmluvu, ktorá vzniká registráciou Vášho Užívateľského profilu alebo nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a budeme sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 1. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu
  Vaše Osobné údaje, ktoré uvediete pri využívaní jednotlivých funkcií Portálu .

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Portálu. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní Portálu;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným Užívateľským profilom.

 1. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb
  Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe. Viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete tu

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?
Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Plnenie zmluvných povinností
Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste uviedli pri vytvorení a vedení Užívateľského profilu spracúvame za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Mamee, ktorá vzniká vytvorením Vášho Užívateľského profilu na Portáli v súlade so Všeobecnými podmienkami používania a za účelom plnenia jednotlivých našich záväzkov pri prevádzke Portálu, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.


Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov v popísaných prípadoch je plnenie zmluvy, ktorá vzniká vytvorením Užívateľského profilu alebo objednaním služby, a ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po dobu existencie Vášho Užívateľského profilu, a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Užívateľského profilu z dôvodu obrany proti Vašim nárokom, prípadne dlhšiu dobu ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

V prípade, že Užívateľský účet nemáte vytvorený a objednáte si od nás službu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 3 rokov od prihlásenia sa alebo uskutočnenia objednávky.

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);
Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame aj na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách na Portáli, prípadne o ponukách tovarov a služieb, o ktoré môžete mať na základe Vašej registrácie záujem, a to ak ste si vytvorili Užívateľský profil alebo ak ste na Portáli požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie o Portáli, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu
Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie, prípadne Osobné údaje, ktoré ste o sebe zverejnili, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizácie prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácii jeho funkcionalít, plnenie zmluvy, ktorá vznikla registráciou Vášho Užívateľského profilu na Portáli a Vaše preukázateľné zverejnenie Osobných údajov.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho Užívateľského profilu a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Užívateľského profilu z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu

Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom, spracúvame na účely kontaktovania Vás, ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb a poskytovania klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok. V prípade, že máte na Portáli zriadený Užívateľský profil, budú tieto Osobné údaje spracúvané a uchované po dobu existencie Vášho profilu a 1 rok po jeho zrušení.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Osobné údaje tretích osôb a maloletých
V prípade, že nám pri používaní Portálu ako tretia osoba poskytujete Osobné údaje iných tretích osôb, ako napríklad Vašich detí alebo známych, zodpovedáte za to, že

 • tieto Osobné údaje spracúvate v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a ste oprávnený poskytnúť nám tieto Osobné údaje;
 • Osobné údaje nám poskytujete na základe určitého právneho základu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a v prípade ak je to potrebné, ste získali na takéto poskytnutie súhlas od dotknutých osôb;
 • voči dotknutej osobe si plníte informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR;
 • prijímate vhodné opatrenia a poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na prístup, opravu, výmaz a prenosnosť Osobných údajov, poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na obmedzenie spracúvania a práva namietať Spracúvanie Osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak sa aplikuje);
 • s nami budete spolupracovať na plnení našich povinností v oblasti ochrany Osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb pri používaní Portálu je nevyhnutnosť spracovania týchto údajov za účelom splnenia našich povinností zo zmluvy, ktorá vznikla medzi Vami a našou spoločnosťou vytvorením a používaním Užívateľského profilu.

Pokiaľ do Portálu nahráte akékoľvek osobné údaje maloletých detí, vyhlasujete nám, že ste tak oprávnený urobiť ako ich zákonný zástupca alebo máte na takéto konanie súhlas zákonného zástupcu detí. Upozorňujeme, že sme kedykoľvek oprávnení vyžiadať si od Vás preukázanie tejto skutočnosti a v prípade, že túto skutočnosť nepreukážete bude Vami pridaný obsah zmazaný a Vaše užívanie Portálu ukončené.

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia budeme uchovávať po dobu trvania Vášho Užívateľského profilu a následne po dobu 3 rokov od jeho zániku, za účelom obrany proti Vašim prípadným nárokom.

Osobné údaje Osobitnej kategórie
Pri používaní Portálu a jednotlivých funkcií aplikácie o Vás alebo o Vašom dieťati budeme spracúvať Osobné údaje osobitnej kategórie, ktoré vyplníte pri používaní jednotlivých funkcií aplikácie alebo ďalších funkcionalít Portálu, a to najmä údaje o Vašom pohlaví, dátume narodenia a zdraví (údaje o kojení, o užívaných liekoch, a iné vyplnené informácie).
Účelom spracúvania je sprístupnenie užívania jednotlivých funkcií a možnosti zaznamenávania vyplnených Osobných údajov osobitnej kategórie, vytvárania štatistík týchto údajov a zasielania pripomenutí.

Právnym základom pre spracovanie Vašich Osobných údajov osobitnej kategórie je Váš výslovný súhlas s ich spravovaním na účel stanovený vyššie (v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR).

V prípade spracovania Osobných údajov osobitnej kategórie Vášho dieťaťa, je právnym základom pre spracovanie Vaše vyhlásenie, že ste zákonným zástupcom dieťaťa a Vaše poskytnutie súhlasu so spracovaním týchto osobných údajov osobitnej kategórie (v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracovania stanoveného v súhlase, t.j. po dobu do existencie Vášho Užívateľského profilu a následne po dobu 24 mesiacov od zrušenia Užívateľského profilu, prípadne do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním týchto údajov.
Ak sa rozhodnete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov bude vzhľadom na štruktúru fungovania Portálu potrebné Váš Užívateľský profil zmazať a ukončiť Vaše užívanie Portálu.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?
Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.;
 • ak ste nám udelili súhlas na poskytovanie Vašich osobných údajov tretím stranám za účelom zasielania ich marketingových ponúk, o ktoré môžete mať záujem;
 • ak ste nám poskytli Vaše Osobné údaje v súvislosti s ponukou služieb tretích strán, ktoré sú uverejnené na Portáli, budú Vaše osobné údaje (vo Vami vyplnenom rozsahu) poskytnuté tretím stranám, ktoré dodávajú predmetné služby, o ktoré ste prejavili záujem
 • ak ste nám poskytli Vaše Osobné údaje pri vypĺňaní ankety alebo prieskumu výskumných inštitútov, budú tieto Osobné údaje poskytnuté týmto výskumným inštitúciám, ktoré ich budú následne spracúvať za účelom vedeckého výskumu (v týchto prípadoch nie sme prevádzkovateľom a osobné údaje si neponechávame).

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v našom mene. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

Prenos Osobných údajov mimo EÚ?
Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Niektoré časti Portálu
Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Mamee. Mamee nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov
Bez ohľadu na to, či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Portálu alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

Právo na prístup k údajom
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať o opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu
Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

Právo na vymazanie
Máte právo požadovať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Mamee podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Mamee overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Mamee už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Mamee overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť Osobných údajov
Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Mamee na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť
Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok
Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (alebo aplikácie) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás
Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese podpora@mamee.sk .

Všeobecné podmienky používania Mamee

Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania portálu www.mamee.sk a aplikácie Mamee, ktoré obsahujú informácie o právach a povinnostiach, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.mamee.sk a aplikácie Mamee sú účinné od 01.08.2021

Úvodné ustanovenia:
Vitajte na portáli www.mamee.sk – internetovom portáli a mobilnej aplikácii plnej informácií a funkcií, ktoré môžu pomôcť tehotným mamičkám a rodičom pri starostlivosti o ich deti.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sa týkajú používania portálu www.mamee.sk a jeho častí, vrátane mobilnej aplikácie (ďalej len „Portál“) jednotlivými užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Nemesis group, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, , IČO: 52 568 49, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “Mamee”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Nemesis group s.r.o.

Definície pojmov
Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:
„Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.
„Podmienky ochrany súkromia“ sú podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Ich úplné znenie môžete nájsť tu

 „Podmienky používania súborov cookies“ sú podmienky upravujúce používanie súborov cookies na portáli. Ich úplné znenie môžete nájsť tu

 „Predmet duševného vlastníctva“ je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (commonlaw) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s autorskými právami a právami súvisiacimi s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, "morálne" práva (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov), "droitsd'auteur" a iné podobné práva.
„Užívateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania, zaznamenávania informácií a využívania všetkých dostupných funkcií.
“Užívateľský profil” je Váš profil vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie Užívateľského profilu. Vami vytvorený Užívateľský profil bude neverejný. Niektoré funkcionality Portálu pre Vás budú dostupné iba po jeho vytvorení.
“Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
“Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
“Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania
Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.
K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského profilu alebo pri používaní jednotlivých funkcií Portálu, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

V prípade, ak portál používate a/alebo Vás vyzveme k schváleniu Všeobecných podmienok používania osobitným odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania, vyhlasujete, že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s nami uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s nami platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

Pre používanie Portálu musíte byť plnoletí a musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, žiadame Vás, aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nie ste oprávnený Portál používať a žiadame Vás, aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Používanie Portálu
Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u nás alebo ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 • nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach a pod.), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných e-mailových správ;
 • nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fakenews, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloudcomputing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

 • zhromažďovať, spracúvať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim našej spoločnosti alebo iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál používať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 • pridávať na Portál nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom našej spoločnosti alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Takéto pridávanie odkazov ale môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť.

Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače a naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami na Portál nahratý obsah.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Uskutočňovanie prieskumov
Portál Vám môže umožniť účasť na výskumoch organizovaných vedeckými inštitúciami, s ktorými Mamee spolupracuje alebo bude v budúcnosti spolupracovať. Ak sa rozhodnete takéhoto výskumu zúčastniť, napríklad vyplnením ankety alebo dotazníka, budú Vami vyplnené údaje bezodkladne postúpené inštitúcii, ktorá tento výskum vykonáva. Mamee je na účely takéhoto výskumu sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov.

Ponuky tretích strán
Portál Vám môže umožniť prejaviť záujem o ponuku služieb tretích strán, ktorých ponuky sa rozhodneme zverejniť na Portáli kedykoľvek v budúcnosti.
V prípade, že z obsahu ponuky nevyplýva inak, tak nie sme zodpovední za plnenie záväzkov tretích strán z týchto ponúk a nie sme ani sprostredkovateľom zmluvného vzťahu medzi Vami a treťou stranou.

Podmienky vytvorenia Užívateľského profilu
Portál a jeho funkcia sa Vám sprístupní až po vytvorení Užívateľského profilu. Vytvorením Užívateľského profilu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský profil, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému profilu.

Vytvorením Užívateľského profilu súhlasíte a zodpovedáte:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;
 • za to, že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • za to, že vykonáte všetky primerané opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského profilu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského profilu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie z Vašej strany.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského profilu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského profilu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) našu spoločnosť, jej zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský profil zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému profilu, súborom a inému obsahu profilu. Pri zablokovaní alebo zrušení profilu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského profilu, a rovnako nie sme po zrušení profilu povinní sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj profilu zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na podpora@mamee.sk

Zverejnenie Užívateľského profilu
Vami vytvorený Užívateľský profil je neverejný. To znamená, že po jeho vytvorení budú údaje a obsah uložený na Portáli prostredníctvom Vášho Užívateľského profilu viditeľný iba pre Vás a v niektorých prípadoch aj nás, ako správcov Portálu.

Práva k Portálu a obsahu
Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť Nemesis group s.r.o.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu podpora@mamee.sk

Agregovaný obsah
Ustanovenia časti Všeobecných podmienok používania s názvom „Práva k Portálu a obsahu“ sa nevzťahujú na obsah (predovšetkým články, blogy a publikácie), ktoré sú na Portáli agregované z iných zdrojov, a po otvorení ktorých budete presmerovaný alebo odkázaný na internetovú stránku autora, resp. zdroja daného obsahu.

Za obsah takto agregovaných článkov, ich pravdivosť, aktuálnosť a správnosť v žiadnom prípade nezodpovedáme.

Pokiaľ ste zistili, že akýmkoľvek agregovaním obsahu na Portáli boli porušené Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu na e-mailovú adresu podpora@mamee.sk.

Licenčné práva k obsahu nahranom na Portál Užívateľom
Odsúhlasením týchto Podmienok používania portálu a pridaním akéhokoľvek obsahu na Portál nám udeľujete nasledujúcu licenciu na akékoľvek Predmety duševného vlastníctva, ktoré nahráte alebo uložíte na Portál.

Spôsob použitia: Licenciu nadobúdame na všetky spôsoby použitia Predmetu duševného vlastníctva v súlade s § 19 Autorského zákona, ako aj na akýkoľvek iný spôsob použitia, ktorý je v čase odsúhlasenia Všeobecných podmienok používania na portáli známy. Sme oprávnení na základe licencie ľubovoľne, podľa vlastného uváženia, Predmet duševného vlastníctva: (i) pozmeňovať, (ii) upravovať, (iii) meniť, (iv) tvorivo spracovať, (v) adaptovať, (vi) prekladať, (vii) vytvárať odvodené diela z Predmetu duševného vlastníctva, (ix) zaraďovať Predmet duševného vlastníctva do súborných diel, (x) spájať Predmet duševného vlastníctva s inými dielami, (xi) vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva, (xii) verejne rozširovať originál Predmetu duševného vlastníctva alebo ich rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, (xiii) verejne prezentovať Predmet duševného vlastníctva. Na základe tejto licencie sme oprávnení vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva: (i) na akomkoľvek nosiči dát a (ii) akýmkoľvek technologickým spôsobom vyhotovenia rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva. Naše oprávnenie používať Predmet duševného vlastníctva (obsah Licencie) je potrebné vykladať čo najširšie.

Rozsah Licencie: Licenciu nadobúdame v neobmedzenom rozsahu a sme oprávnení využívať ju bez akýchkoľvek územných, časových alebo vecných obmedzení.

Trvanie Licencie: Držiteľom licencie sa stávame na čas trvania majetkových práv k Predmetu duševného vlastníctva (§ 32 Autorského Zákona).

Odmena za udelenie Licencie: Licenciu nadobúdame bezodplatne.
Výhradnosť Licencie: Ako Užívateľ nám udeľujete nevýhradnú a úplnú licenciu.
Prechod a zánik Licencie: Ako Užívateľ súhlasíte, že všetky práva a povinnosti z licencie prechádzajú na Vašich a našich právnych nástupcov.
Nakladanie s Licenciu: Súhlasíte, aby sme kedykoľvek udelili tretej osobe (tretím osobám) súhlas na použitie Predmetu duševného vlastníctva – sublicenciu. Spolu s udelením sublicencie sme oprávnení udeliť jej nadobúdateľovi súhlas s tým, aby tento nadobúdateľ sám udeľoval ďalšie sub-sublicencie tretím osobám. Výslovne súhlasíte s takýmto reťazením sublicencií, a to neobmedzene. Tiež nám ďalej udeľujete súhlas, aby sme kedykoľvek postúpili licenciu alebo jej časť tretej osobe.

Ochrana osobnosti
Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a nahraním akéhokoľvek obsahu (písomnosť, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy) týkajúceho sa Vás alebo akejkoľvek fyzickej osoby, prípadne nahratím obsahu týkajúceho sa prejavov osobnej povahy Vás alebo akejkoľvek fyzickej osoby, do Portálu nám:

 • Udeľujete súhlas (privolenie) s použitím takéhoto obsahu v rozsahu v akom ste nám udelili licenciu k takémuto obsahu;
 • Vyhlasujete, že ste oprávnení za fyzické osoby, ktorých sa nahraný obsah týka udeliť nám súhlas na použitie obsahu v rozsahu v akom ste nám udelili licenciu k takémuto obsahu.

Súhlas s použitím obsahu podľa tejto časti Všeobecných podmienok používania je privolením na použitie prejavov osobnej povahy podľa ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje maloletých a ochrana ich osobnostných práv
Pokiaľ do Portálu nahráte akékoľvek osobné údaje maloletých detí, vyhlasujete nám, že ste tak oprávnený urobiť ako ich zákonný zástupca alebo máte na takéto konanie súhlas zákonného zástupcu detí. Upozorňujeme, že sme kedykoľvek oprávnení vyžiadať si od Vás preukázanie tejto skutočnosti a v prípade, že túto skutočnosť nepreukážete bude Vami pridaný obsah zmazaný a Vaše užívanie Portálu ukončené.

Viac o ochrane súkromia maloletých sa dozviete v našich Podmienkach ochrany súkromia.

Modifikácia Portálu
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti Nemesis group, s. r. o.

Zodpovednosť
Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.
Neposkytujeme žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;
 • Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytujeme záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

Za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania zodpovedáme len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia
Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky profilu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky profilu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese podpora@mamee.sk

Pravidlá používania cookies

Body

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu www.mamee.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť Nemesis group, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 568 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Mamee“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Nemesis group, s. r. o., portál www.mamee.sk

Pravidlá používania Cookies
Na Portáli používame programy cookies na získavanie informácií o Užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom technickom zariadení (napr. mobilný telefón, tablet, notebook) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu nastavení cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si môžete pozrieť na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Všetky súbory cookies uložené vo Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať. Internetový prehliadač môžete nastaviť ako má spracúvať cookies, prípadne používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Niektoré časti Portálu však nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Informácie a údaje získané zo súborov cookies pri Vašom používaní Portálu sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies. Session cookies sa vymažú po zatvorení Vášho prehliadača. Persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Súbory cookies a podobné monitorovacie nástroje používame najmä za účelom:

 • sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre Užívateľa, napr. automatickým prihlásením do Užívateľského profilu, zaistením bezpečnosti po prihlásení,
 • sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
 • monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. návšetvnosť Portálu, druh používaného prehliadača a pod.;
 • ochrany pred zneužitím Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Mamee k nim nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať zariadenie návštevníkov (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies, ktoré sa na našich webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

SÚHLAS

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby Nemesis group, s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, , IČO: 52 568 49, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike (ďalej aj ako „Nemesis group“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia, a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Nemesis group a poskytovania informácií o aktivitách Nemesis group, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Nemesis group a po dobu 3 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Nemesis group.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Nemesis group alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Nemesis group na adrese podpora@mamee.sk. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na www.mamee.sk a v aplikácii Mamee.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Obchodné meno: Nemesis group s.r.o.

Sídlo: Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

IČO: 52 568 491

DIČ: 2121230166

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4507 4905

Email: podpora@mamee.com

Web: www.mamee.sk

Instagram: @mameesk